XXXVI Zjazd Oddziału PTTK w Zamościu

W dniu dzisiejszym

W dniu 3 września 2022 r. odbył się 36 Zjazd Oddziału PTTK w Zamościu, na którym wybrano nowe Władze
na 4-etnią kadencję:

Renata Agnieszka Linek – prezes Zarządu Oddziału

Zjazd podjął jednomyślnie uchwałę o nadaniu kol. Edwardowi Słoniewskiemu tytułu honorowego prezesa Oddziału PTTK w Zamościu.

Uprzejmie informujemy delegatów, że Zjazd odbędzie się w dniu 03 września 2022 r. Początek o godz. 9-tej w sali Centrum Informacji „Luneta” w Zamościu, dojazd od ul. Peowiaków.

Porządek Obrad

Zjazdu Oddziału PTTK w Zamościu

w dniu  03.09 2022 roku

 1. Otwarcie obrad Zjazdu Oddziału PTTK (dalej Zjazdu), powitanie delegatów oraz gości.
 2. Wybór Prezydium obrad Zjazdu: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Zjazdu.
 4. Zatwierdzenie regulaminu obrad Zjazdu.
 5. Wybór Komisji (3 osobowych):
  1. Mandatowej Zgromadzenia,
  1. Wyborczej i skrutacyjnej Zjazdu
  1. Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu,

Uchwała w sprawie Statutu PTTK

 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału PTTK.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK.
 • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTTK*.
 • Sprawozdanie Komisji Mandatowej Zjazdu.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu Oddziału PTTK, Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK oraz Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTTK.
 • Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału PTTK. (jawne)
 • Uchwała Zjazdu Oddziału o niewybieraniu Sądu Koleżeńskiego Oddziału.
 • Określenie liczebności władz Oddziału PTTK: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału*.
 • Prezentacja kandydatów do władz Oddziału PTTK.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów władz.
 • Wybory władz Oddziału PTTK.
 • Dyskusja nad kierunkami działania Oddziału PTTK w latach 2022 – 2025.
 • Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu Oddziału PTTK.
 • Zakończenie obrad Zjazdu Oddziału PTTK.

Zarząd Oddziału PTTK w Zamościu

Komentowanie zamknięte.