Odznaka Krajoznawcza Zamojszczyzny

Regulamin

reokzznI Postanowienia ogólne.

§ 1 Odznaka Krajoznawcza Zamojszczyzny zwana w skrócie OKZ jest Odznaką Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

§ 2 Celem OKZ jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych Zamojszczyzny, jej historii, zabytków kultury i sztuki, miejsc walki i martyrologii.

§ 3 OKZ ustanawia się w jednym stopniu.

  1. Odznakę przyznają upoważnione Komisje Oddziałów w Biłgoraju i Zamościu.

§ 4 Nadanie odznaki następuje przez dokonanie odpowiedniego wpisu do książeczki OKZ, wręczenie odznaki i legitymacji (dla odznaki honorowej)

§ 5 Oddziały PTTK przyznające OKZ prowadzą rejestry przyznawanych odznak.

II. Warunki zdobywania OKZ

§ 6 OKZ mogą zdobywać osoby, które ukończyły 1O lat.

§ 7 OKZ może być zdobywana podczas wędrówek indywidualnych, wycieczek oraz imprez turystyczno-krajoznawczych (rajdów) na terenie powiatów: grodzkiego Zamość, ziemskiego zamojskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, janowskiego.

§ 8 Turysta ubiegający się o OKZ winien złożyć wniosek w Oddziałach PTTK wymienionych w § 3 pkt a. Wniosek powinien zawierać odpowiednie wpisy i potwierdzenia. Uznaje się również potwierdzenia znajdujące się w książeczkach innych odznak (np. OTP). W takim wypadku należy przedstawić odpowiednią książeczkę.

§ 9  OKZ weryfikują osoby upoważnione przez Zarząd Oddziału.

§ 10 Weryfikacja OKZ powinna być dokonana w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

§ 11 Do zdobycia  OKZ wymagane jest poznanie określonej liczby obiektów krajoznawczych oraz odbycie wycieczek zgodnie z załącznikiem.

§ 12 OKZ przyznana w trybie zwyczajnym jest płatna, zaś przyznana honorowo jest bezpłatna. Wręczanie odznak może odbywać się uroczyście na imprezach i spotkaniach turystyczno-krajoznawczych.

III Postanowienia końcowe.

§ 13 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału.

§ 14 Aktualizacja regulaminu obowiązuje od 15.08.2011 r.

Załącznik do regulaminu OKZ

Nr grupy

Obiekty

Ilość

obiektów

I

Miejsca pamięci narodowej, walk i męczeństwa

5

II

Zabytki architektury

8

III

Roztoczański Park Narodowy

1

IV

Rezerwaty, pomniki, parki zabytkowe

5

V

Miasta i miejscowości historyczne

8

VI

Muzea

3

VII

Imprezy turystyczne-wycieczki

3

Ad I Miejsca upamiętnione i oznaczone.

Ad II Zespoły zabytków architektury zaliczane są jako jeden obiekt np. zespoły dworskie, kościelno-klasztorne, pierzeje kamienic itp.

Ad V Bełżec, Biłgoraj, Frampol, Goraj, Górecko Kościelne, Grabowiec, Horodło, Hrebenne, Hrubieszów, Józefów, Komarów, Krasnobród, Kryłów, Łabunie, Lubycza Królewska, Łaszczów, Radecznica, Rebizanty, Sąsiadka, Skierbieszów, Szczebrzeszyn, Tarnogród, Tomaszów Lubelski, Turobin, Tyszowce, Uchanie, Zwierzyniec.