Kurs na uprawnienia organizatora turystyki 2017

Program Sesji Krajoznawczej w dniu 9 września  (sobota) 2017 r.

Rzeki i źródła Roztocza

Wyjazd autokaru o godz. 8.30 z parkingu przy Lunecie w Zamościu

Trasa:

Zamość – Krasnobród  (cudowne źródełko Krupca) – źródła Sopotu w Kol. Husiny – źródła Belfond – zwiedzanie stacji meteo UMCS w Guciowie oraz punktu pomiarowego na Wieprzu- spojrzenie na Wzgórze Stoki i meandrujący Wieprz – Obrocz źródła podzboczowe- Zwierzyniec strumień Świerszcz – lody drapane na wodzie roztoczańskiej lub piwo z roztoczańskiego zdroju w Zwierzyńcu  – powrót do Zamościa ok. godz. 18-tej.

Sesja jest częściowo dofinansowana przez Powiat Zamojski.

Koszt uczestnictwa 25 zł. Obowiązuje kolejność zgłoszeń do dnia 1 września br.

Zapraszamy uczestników kursu organizatorów turystyki, przodowników i przewodników

(w miarę wolnych miejsc turystów zamojskich).

 


Wycieczka szkoleniowa Roztocze Wschodnie (Ukraina) w dniu 5 sierpnia 

Rawa Ruska – Potylicz – źródło Maruszka – Magierów – Zółkiew – św. Góra Stradcz – Iwano Frankowe (Janów Lwowski) – Jaworów – Niemirów. Powrót przez  Budomierz

Koszt wycieczki 65 zł uczestnicy kursu organizatorów turystyki i członkowie PTTK – 65 zł, pozostali w miarę wolnych miejsc 70 zł.
(koszt autokaru i ubezpieczenia). Pilotaż i przewodnictwo wolontariat. Wyżywienie we własnym zakresie. Ilość miejsc ograniczona.

Wyjazd z parkingu przy ul. Partyzantów w Zamościa (d. parking PZU) o godz. 6-tej. Powrót w godz. późno wieczorowych.

 


PTTK Oddział w Zamościu

REGULAMIN KURSU NA ORGANIZATORA TURYSTYKI  PTTK

 

Celem kursu jest przygotowanie kadry wolontariuszy dla organizacji i prowadzenia imprez turystycznych kół i klubów Oddziału PTTK w Zamościu.

Kurs przygotowuje do złożenia egzaminu na Organizatora Turystyki PTTK przed Komisją Egzaminacyjną Oddziału.

Organizatorem kursu jest Klub Turystyczno Krajoznawczy im. Michała Pieszki O/PTTK w Zamościu

Kurs jest prowadzony w ramach realizacji celów statutowych Oddziału PTTK O/PTTK w Zamościu

Kurs odbywa się od 19.04 do 14.10 2017 r.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 19 kwietnia o godz. 16.00 w Klubie Batalionowym przy ul Pilsudskiego

Kierownikiem kursu jest Kazimierz Dziok.

Warunki uczestnictwa.

W kursie uczestniczyć może osoba zainteresowana organizacją imprez turystycznych, która ukończyła 18 rok życia (w momencie egzaminu).

Uczestnicy Kursu ponoszą koszty swojego uczestnictwa w wyjazdach kursu (przejazdy, wyżywienie itp. egzaminy bezpłatne).

Uczestnikami Kursu mogą być wyłącznie członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską.

Zapisanie się na Kurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki określone w Regulaminie Kursu.

Program szkolenia

Szkolenie w ramach kursu realizowane jest według wytycznych ZG PTTK zawartych w programie szkolenia ogólnego.

Szczegółowy program kursu i harmonogram zostaną przedstawione na spotkaniu organizacyjnym.

Zaliczenie Kursu polega na:

  • uczestniczeniu w co najmniej 4 imprezach organizowanych przez Oddział PTTK w Zamościu (2 imprezy – pomoc przy organizacji),
  • uzyskaniu jednej odznaki turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej (Miłośnik Roztocza, Odznaka Krajoznawcza Zamojszczyzny, OTP)
  • uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Kursu.

Postępowanie egzaminacyjne przebiega w następujący sposób:

  • osoby, które ukończyły kurs, dostarczą Kierownikowi Kursu opracowanie zawierające program wycieczki spełniający wszystkie warunki formalne, jest to warunek konieczny do przystąpienia do części ustnej egzaminu teoretycznego. Uczestnik Kursu musi przynieść na nią własną mapę obszaru, na który przygotował plan wycieczki;
  • osoby, które spełniły powyższe wymagania formalne przystępują do egzaminu teoretycznego, który składa się z:

− części pisemnej (test), którą zalicza się uzyskując co najmniej 60% punktów:

▪ PTTK jako organizacja,

▪ Historia turystyki i krajoznawstwa w Polsce,

▪ Historia architektury w Polsce,

▪ Etnografia,

▪ Budownictwo drewniane,

▪ Przyroda Polski i jej ochrona,

▪ Geografia turystyczna Polski,

▪ Bezpieczeństwo imprez turystycznych,

▪ Terenoznawstwo,

▪ Zagadnienia prawne w turystyce.

Powyższe wiadomości będą przekazywane w czasie wycieczek szkoleniowych.
Zaliczenie kursu oraz zdanie egzaminu teoretycznego i obrona programu wycieczki są podstawą do przyznania przez Oddział PTTK w Zamościu uprawnień Organizatora Turystyki PTTK.

Uprawnienia

Uzyskanie uprawnień OT PTTK w Oddziale PTTK jest równoznaczne z odbyciem szkolenia ogólnego określonego w załączniku nr 1b do uchwały ZG PTTK

„System kształcenia kadr PTTK” (66/X/III/94 z dnia 10.12.1994 roku).

Szkolenie ogólne jest podstawowym etapem szkolenia, niezbędnym dla udziału w szkoleniach specjalistycznych dla przodowników turystyki kwalifikowanej i instruktorów PTTK.

Uprawnienia organizatora turystyki obowiązują jedynie w PTTK i nie mają zastosowania w działalności komercyjnej.

 

Postanowienia końcowe

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub ogólnie przyjętych norm obyczajowych (na przykład nadużywanie napojów alkoholowych) może być podstawą do usunięcia z listy.

Nadzór nad przebiegiem kursu sprawuje Zarząd Oddziału PTTK w Zamościu.

Od decyzji Kierownika Kursu przysługuje odwołanie do Zarządu Oddziału.

Kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą zgodnie z regulaminem Klubu organizującego Kurs, statutem Oddziału PTTK w Zamościu oraz z ogólnymi postanowieniami przepisów prawa.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Kierownika Kursu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.04.2017 r.

Terminy wycieczek szkoleniowych:

6 maja 2017 (sobota)  Wycieczka na Roztocze Wschodnie

24 czerwca 2017 r.(sobota) wycieczka – Sesja krajoznawcza  Rzeki i źródła Roztocza

8 lipca – wyjazd na Ukrainę Waręż – Sokal – Czerwonograd (Krystynopol) – Bełz

5 sierpnia  Ukraina Rawa Ruska – Żółkiew – Krechów – Potylicz

23 września udział w Rajdzie „Miłośników Roztocza” z metą w Rebizantach

14 października Wycieczka po Roztoczu Zachodnim.

Koszty będą zależały od ilości uczestników. Szczegółowe programy będą dostępne przed wycieczkami.

Zarząd Oddziału PTTK w Zamościu