Ochrona danych osobowych

Koleżanki i Koledzy,
w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (zwane dalej również „PTTK” lub „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 100817. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dawniej ABI): krapst@krapst.eu. Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy wszystkie osoby, których dane osobowe, nawet fragmentaryczne, muszą być przetwarzane w PTTK Oddział   w Zamościu z uwagi na prowadzoną  działalność turystyczną i związane z tym czynności administracyjne, że:

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest  Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Zamościu, ul. St. Staszica 31, 22-400 Zamość, KRS: 0000044143, REGON: 950013582,  e-mail:pttk.zamosc@pro.onet.pl

PTTK jako podmiot przetwarzający

W przypadkach, kiedy PTTK pośredniczy w sprzedaży usług innego podmiotu, np. w sprzedaży usług ubezpieczeniowych, usług innych touroperatorów i przewoźników, pozyskuje dane na potrzeby wskazanego podmiotu, jako tzw. podmiot przetwarzający, i nie staje się ich administratorem. Takie dane przekazujemy podmiotowi, na rzecz którego zostały zebrane. Z taką sytuacją spotkacie się Państwo, np. kiedy, za pośrednictwem PTTK, wykupicie wycieczkę organizowaną przez innego touroperatora (podpiszecie z innym touroperatorem umowę).  Wszelkie zamieszczone poniżej informacje dotyczą natomiast sytuacji, kiedy PTTK przetwarza Państwa dane osobowe jako ich Administrator.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane

Dane osobowe mogą być przetwarzane są na podstawie i w celu:

Dane członków PTTK

 • dane przetwarzane są na potrzeby przyjęcia do PTTK, utrzymywania kontaktu z członkami (np. w celu obowiązkowego pozyskiwania składek i zawiadamiania o walny zgromadzeniu) oraz  realizacji działań statutowych – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO; podstawą do przetwarzania danych członków założycieli jest konieczność wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (określonych przez przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Dane członków klubów

 • dane przetwarzane są na potrzeby przyjęcia do klubu, utrzymywania kontaktu z członkami oraz  realizacji działań statutowych – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO

Dane zdobywców odznak turystyki kwalifikowanej

 • dane przetwarzane są w celu przyznania odznaki – zweryfikowania spełnienia warunków do zdobycia odznaki, wydania i zewidencjonowania przyznanej oznaki, na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO: akceptacja regulaminu danej odznaki i przystąpienie do realizacji jego postanowień oznacza wyrażenie zgody na przetwarzania danych w celu związanym z procesem przyznawania odznak

Dane uczestników imprez programowych

(imprez organizowanych przez PTTK w celach niezarobkowych, jako działalność statutowa)

 • dane przetwarzane są na potrzeby wzięcia udziału w imprezie programowej, na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Dane potencjalnych klientów/potencjalnych członków stowarzyszenia

(dane osób kontaktujących się z PTTK, np. za pośrednictwem maila, z pytaniem o usługi lub jakimkolwiek innym pytaniem)

 • dane przetwarzane są w celu udzielenia odwiedzi na zadane pytanie – kontaktując się z PTTK za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonicznie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • dane przetwarzane są w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą (np. kiedy kontaktujecie się Państwo z biurem podróży prosząc o przedstawienie oferty na interesujące Państwa wycieczki) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Dane klientów – osób korzystających z usług PTTK

 • dane przetwarzane są w celu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO):
 1. a)   wyszukania i przedstawienia propozycji (ofert) imprez turystycznych – klienci biura podróży,
 2. b)   zorganizowania imprezy turystycznej – w celu zawarcia i wykonania umowy – klienci biura podróży;
 3. c)   sprzedaży materiałów statutowych,
 4. d)   wykonania usług szkoleniowych (np. przeprowadzenia kursu na przewodników miejskich);
 • dane przetwarzane są w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

– wystawienia faktury,

– zawarcia na rzecz osób uczestniczących w zagranicznych imprezach turystycznych umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia,

– weryfikacji spełniania przez kandydatów na przewodników przesłanek wskazanych w ustawie o usługach turystycznych;

 • w przypadku kandydatów na przewodników – dane szczególnej kategorii (o stanie zdrowia) przetwarzane są w celu weryfikacji, czy stan zdrowia kandydata na przewodnika umożliwia wykonywanie zawodu – na  podstawie wyraźnej zgody – art. 9 ust. 2 lit. a

Dane współpracowników (osób współpracujących z nami/świadczących usługi)

 • dane przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 • dane przetwarzane są w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – realizacja przepisów podatkowych oraz związanych ze zgłaszaniem do ubezpieczeń społecznych (w przypadku zleceniobiorców nie prowadzących działalności gospodarczej), dokumentowanie zdarzeń gospodarczych – art. 6 ust. 1 lit c RODO;
 • w przypadku przewodników – dane szczególnej kategorii (o stanie zdrowia) przetwarzane są w celu weryfikacji, czy stan zdrowia przewodnika umożliwia wykonanie umowy/usługi – na  podstawie wyraźnej zgody – art. 9 ust. 2 lit. a

Dane kandydatów do pracy

 • dane przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji (jeżeli w odpowiedzi na ogłoszenie lub z własnej inicjatywy będziecie Państwo aplikować o pracę w PTTK):

– na podstawie art. 221 § 1 kodeksu pracy – dane kandydatów do pracy wskazane w powołanym przepisie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

– na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

(i)          kandydat do pracy może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez nas zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych, wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 § 1 kodeksu pracy, w celu realizacji procesu rekrutacji:

Możecie Państwo zamieścić w przesłanym CV więcej danych, niż przewiduje powołany przepis kodeksu pracy, wówczas potrzebujemy Państwa zgody na ich przetwarzanie; w takich przypadkach prosimy o zmieszczenie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Zamościu, ul. St. Staszica 31, 22-400 Zamość, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 § 1 kodeksu pracy, w celu realizacji procesu rekrutacji”.

(ii)         kandydat do pracy może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych:

Jeżeli chcielibyście Państwo, aby przesłane dokumenty aplikacyjne zostały wykorzystane w przyszłych procesach w rekrutacyjnych, prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Zamościu, ul. St. Staszica 31, 22-400 Zamość, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

W każdym przypadku dane osobowe mogą być przetwarzane także na podstawie i w celu:

 • wypełniania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym marketingu bezpośredniego własnych usług – art. 6 ust. 1 lit f RODO,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – art. 6 ust. 1 lit f RODO,
 • na podstawie zgody – w celu wskazanym w treści udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy/usługi, przeprowadzenia procesu rekrutacji, udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, przystąpienia do PTTK oraz skorzystania z innych oferowanych przez PTTK możliwości.

W przypadkach wskazanych powyżej, w których podstawą przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego, podanie danych osobowych regulowane jest przez przepisy nakładające na Administratora dany obowiązek.

Czy potrzebna nam Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W sytuacjach wskazanych powyżej, tj. w oparciu o wyszczególnione podstawy prawne, i we wskazanych celach, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez konieczności uzyskiwania zgody. Chcąc wykorzystać dane w innych celach, np. w celu przesyłania Państwu informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, musimy poprosić Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, a w razie jej udzielenia – dane osobowe przetwarzane będą jednie w celu wskazanym w treści zgody. Zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem. Zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy: pttk.zamosc@pro.onet.pl. Klientów biura podróży prosimy o przesyłanie informacji na adres: pttk.zamosc@pro.onet.pl

Profilowanie
Żadne dotyczące Państwa decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania, które będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Państwu produktów/usług najlepiej dopasowanych (dedykowanych), np. na podstawie wskazanego kierunku interesujących Państwa wycieczek, czy wieku uczestników wycieczki – w razie wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych.

Czy przekazujemy komuś Państwa dane osobowe

Co do zasady – nikomu nie udostępniamy powierzonych nam danych osobowych, chyba że jest to konieczne do wykonania usługi:

 • w przypadku usługi organizacji imprezy turystycznej – dane osobowe będąudostępniane w celu realizacji umowy podmiotom uczestniczącym w jej realizacji, w szczególności takim jak: hotele, linie lotnicze i/lub inni przewoźnicy, podmioty prowadzące platformy rezerwacyjne (noclegów, biletów, parkingów itd.) oraz organom wizowym; w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych  – ubezpieczycielom; dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar UE ani do organizacji międzynarodowej;
 • w przypadku zagranicznej imprezy programowej – dane osobowe będą udostępniane ubezpieczycielom (ubezpieczenie KL).

PTTK, jako jednostka organizacyjna Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, udostępnia  Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu dane osobowe swoich członków oraz osób przystępujących do egzaminu na przewodnika turystycznego – w celach statutowych (np. wysyłając wnioski o nadanie odznak, medali i dyplomów oraz wnioski o nadanie uprawnień przewodnika).

Dane osobowe w drodze umowy powierzane są do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta PTTK w związku z ich przetwarzaniem (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT oraz usług księgowych – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług (przykładowo – wystawiając Państwu fakturę, musimy przekazać ją do rozliczenia do naszego biura rachunkowego, i w ten sposób powierzamy podmiotowi świadczącemu nam usługi księgowe, Państwa dane – zawarte na fakturze – do przetwarzania).

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Co do zasady, dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania członkostwa w PTTK/klubie, realizacji umowy/usługi oraz po jej zakończeniu – przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktury)  – zgodny z przepisami prawa. Jednak w niektórych przypadkach, będziemy przechowywać dane krócej:

1)       w przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie – dane będą usuwane (wraz z korespondencją mailową) po upływie 3 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z pytającym;

2)       w przypadku danych zdobywców odznak turystyki kwalifikowanej – dane będą przechowywane przez okres 20 lat lub do czasu cofnięcia zgody;

3)       w przypadku przetwarzania danych w procesie rekrutacji – dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji oraz przez 6 miesięcy po jego zakończeniu; w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych  – do czasu cofnięcia tej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat;

4)       w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Macie Państwo prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO); przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: pttk.zamosc@pro.onet.pl. Klientów biura podróży prosimy o przesyłanie informacji na adres: pttk.zamosc@pro.onet.pl.

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, iż przetwarzanie dotyczących Was danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie. Możecie Państwo wnieść sprzeciw przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: pttk.zamosc@pro.onet.pl.pl .Klientów biura podróży prosimy o przesyłanie informacji na adres: pttk.zamosc@pro.onet.pl