Ważne informacje dla przewodników

 

Informacja dla przewodników i pilotów PTTK

 

Przewodnicy, którzy mogą oprowadzać wycieczki po Roztoczu w maju i czerwcu w dni powszednie proszeni są o pilny kontakt z naszym Biurem.

 

Jednocześnie informujemy, że osoby, którym skończył się okres ważności identyfikatora wydanego przez Marszałka Województwa pragnącym zostać przewodnikiem PTTK mogą wnioskować do Zarządu Oddziału PTTK w Zamościu o wystąpienie do ZG PTTK wydania identyfikatora przewodnika/pilota PTTK. (należy dostarczyć 1 zdjęcie, opłata 10 zł)

Jednym z najważniejszych warunków jest ciągłe opłacanie składek członkowskich i nie prowadzenie działalności konkurencyjnej przy wykorzystaniu identyfikatora przewodnika PTTK.

Biuro PTTK będzie współpracowało z przewodnikami posiadającymi identyfikatory PTTK.

Wyciąg z regulaminu dotyczącego przewodników turystycznych PTTK
Uchwała Nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2014 r.

Przewodnik turystyczny PTTK (zwany dalej przewodnikiem) jest członkiem kadry programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK)

Zadania, prawa i obowiązki przewodnika turystycznego PTTK

Przewodnik wykonując swoje zadania ma obowiązek realizowania celów statutowych PTTK działając zgodnie z niniejszym Regulaminem i uchwałami macierzystego Zarządu Oddziału i Uchwałami Zarządu Głównego PTTK.

Przewodnik ma obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności przez samokształcenie, udział we wszelkiego rodzaju szkoleniach, sympozjach, sesjach, sesjach popularnonaukowych i innych formach dokształcania, w tym w szczególności organizowanych przez kluby i koła przewodnickie oraz Oddziały PTTK i Komisję przewodnicką ZG PTTK

Przewodnik bierze czynny udział w życiu organizacyjnym PTTK, w szczególności w pracach swojego macierzystego Oddziału, a także Koła/Klubu Przewodnickiego.

Do zadań przewodnika turystycznego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych należy:

  1. Oprowadzanie turystów lub odwiedzających. udzielanie fachowej i aktualnej informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach, sprawowanie opieki nad turystami lub odwiedzającymi w okresie wynikającym z umowy.
  2. Popularyzowanie działalności PTTK dotyczącej terenu, po którym oprowadza, w szczególności szlaków i odznak turystycznych.