Wycieczka do Krakowa

W ramach projektu ” My też zwiedzamy” zapraszamy 25. listopada br. na wycieczkę do Krakowa.

Wyjazd zostanie dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Beneficjenci: osoby 60+.

Wyjazd o godz 4.30 z parkingu przy ul. Peowiaków 90B (przy Lunecie).

W programie: zwiedzanie największych atrakcji Krakowa z lokalnym przewodnikiem.

Powrót w późnych godzinach wieczornych.

Dofinansowanie obejmuje:

transport autokarem turystycznym, opieka pilota, usługa miejscowego przewodnika, ubezpieczenie NNW w TU Signal Iduna S.A.

Zapisy do wyczerpania miejsc.

Zgłoszenie i udział w wycieczce są równoznaczne z zapoznaniem
się i akceptacją załączonego regulaminu wraz z klauzulami RODO oraz programu imprezy i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych przez: PTTK Oddział w Zamościu, Zarząd Główny PTTK oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Uczestnikom wycieczki przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych oraz do ich poprawiania.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
My też zwiedzamy (z PTTK)
Klauzula RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE. L. 2016 r. poz. 119), zwanego dalej: „RODO”, informujemy,
iż:

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO
  TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZEGO ul. Senatorska 11, 00-075
  Warszawa, KRS: 0000100817, NIP: 5260010044, REGON: 007023010.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Pawłem Sternikiem poprzez e-mail:
  iod@pttk.pl
 3. Celem przetwarzania, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO jest realizacja projektu „My też
  zwiedzamy (z PTTK)”, zgodnie z zasadą, iż przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli
  jest niezbędne w celu realizacji zadania i wiąże się z podjęciem działań także przed jej
  zawarciem.
 4. Odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych będą osoby fizyczne wykonujące polecenia
  Administratora na podstawie upoważnień oraz podmioty współpracujące na
  podstawie umowy powierzenia danych osobowych bądź przepisów prawa, również
  Oddziały.
 5. Pani/Pana* dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami powszechnie
  obowiązującego prawa, przez okres 10 lat.
 6. Posiada Pani/Pan* prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
  osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pani/Pan* prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku sprzeciwu
  Administrator nie będzie mógł zrealizować celu przetwarzania, co za tym idzie, może
  odmówić zawarcia umowy.
 9. Pani/Pana* dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
  międzynarodowej.
 10. Pani/Pana* dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub
  w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na
  automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie
  podejmowaną decyzją.

Data, podpis

Przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20216 str. 1, z późn. zm.), Ministerstwo Sportu i Turystyki
informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Minister Sportu i Turystyki, z siedzibą
  w Warszawie (00-082), przy ul. Senatorskiej 14.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Ministerstwo Sportu
  i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa adres e-mail: iod@msit.gov.pl .
  Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Cel przetwarzania danych: Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji
  Umowy związanej z Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy
  związanej z wykonaniem obowiązku prawnego wynikającego z art. 86 ustawy z dnia 19 listopada
  2009 r. o grach hazardowych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 888, 1301 i 1751) w związku z przepisami
  rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania
  środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1638), a także obowiązku
  archiwizacyjnego. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonywania przez administratora
  danych zadań realizowanych w interesie publicznym.
 4. Źródło danych osobowych: Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana
  lub od Pani/Pana Pracodawcy/ Zleceniobiorcy będącego stroną Umowy zawartej z Ministrem
  Sportu i Turystyki na realizację zadania publicznego – w celu zawarcia oraz prawidłowej realizacji
  Umowy.
 5. Kategoria przetwarzanych danych osobowych – od Pani/ Pana Pracodawcy/Zleceniobiorcy
  będącego stroną Umowy z Ministrem Sportu i Turystyki otrzymaliśmy dotyczące Pani/Pana dane
  osobowe zwykłe, w szczególności:
  a) Imię i nazwisko,
  b) PESEL,
  c) Adres e-mail,
  d) Adres korespondencyjny,
  e) Numer telefonu,
  f) Nazwa stanowiska,
  g) Funkcja.
 6. Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane mogą zostać przekazane do podmiotów, które
  dysponują informacjami niezbędnymi do prawidłowej realizacji Umowy, przeprowadzenia
  postępowania dowodowego i zakończenia sprawy administracyjnej w celu zweryfikowania
  okoliczności istotnych dla toczącego się postępowania, podmiotom świadczącym na rzecz
  administratora usługi IT, podmiotom, z którymi administrator zawarł Umowę powierzenia,
  jak również organom i podmiotom upoważnionymi do pozyskiwania danych osobowych
  na podstawie przepisów prawa.
 7. Okres przechowywania danych: Dane będą przetwarzane przez czas trwania Umowy, okres
  niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego
  prawa oraz przez czas niezbędny dla wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych.
 8. Podstawa prawna przetwarzania danych:
   art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w związku z przepisami
  rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie
  Strona 2 z 2
  przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z art. 6 ust. 1
  lit. b, lit. c i lit. e RODO,
   ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku
  z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 9. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
   dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO;
   sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, jeśli są błędne lub nieaktualne, zgodnie
  z art. 16 RODO;
   ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO.
  Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi
  do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana
  danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Informacje o wymogu podania danych: Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne
  do zawarcia i realizacji Umowy na dofinansowanie realizacji zadania publicznego.
 11. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania
  decyzji; nie będą też profilowane, a także nie będą przekazywane do państwa
  trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  Potwierdzenie zapoznania się z klauzulą ………………………………………………………..
  (data, podpis)

Komentowanie zamknięte.